İş Yeri İçin Sağlık Raporu ve İş Güvenliği Uzmanı


EMNİYET OSGB - İstasyon mah. Hüsnü Efe Sokak No:65/A    Kartepe/Kocaeli
                                                                   Tel: 262 373 21 44  Fax: 262 323 02 84
İş için sağlık raporu nereden alınır? İş yerinde çalışma amaçlı sağlık raporu fiyatı nedir?


Emniyet OSGB, Kocaeli Tıp Merkezi ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Herhangi bir iş yeri için kabul edildiğiniz takdirde, iş başı yapabilmeniz için sizden tamamlanması istenilen bir takım belgeler vardır. Bu belgelerin içinde sağlık raporu da yer almaktadır.


Sağlık raporu için size önerimiz hem uygun fiyat olarak, hem de hızlı bir şekilde sağlık raporunu alabilmeniz için en geç sabah saat 9:00 da Kocaeli Tıp Merkezinde bulunmanız gerekiyor. Eğer sağlık raporu işlemlerine sabah başlarsanız, öğleden sonra saat 13:30 da tekrar tıp merkezine gelerek sağlık raporunuzu iş yeri hekimine onaylatabilirsiniz. Öğleden sonra sağlık raporu almak için başvuru yaptığınızda, sağlık raporunuzu sonuçlar yetişemediği için sonraki gün alabilirsiniz.
İş yeri Çalışanlarının Sağlık Raporu Muayene Tekrarı


İş yeri çalışanlarının ne kadar zaman içerisinde sağlık raporlarını yenilemeleri gerektiği bilgisi, iş yerleri için önemli bir sorumluluktur. Bu bilgi için internetten de faydalanabilirsiniz. Biz de sizler için bu konuda aşağıda resmi gazetede yayınlanmış gerekli maddeyi aktaralım.

"


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki (10) numaralı alt bent ve (ç) bendinin beş numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı alt bent eklenmiştir.


“3) Çalışanın kişisel özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; 


Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, 

Tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, 

Çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.”


“10) Bir başka işverenden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.”“6) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek.”             "emniyet osgbYeni İş Güvenliği Kanunuyla İş Verenleri Neler Bekliyor?
Özel Kocaeli Tıp Merkezi işbirliği ile..

Uzm.Dr. Yusuf Yazıcıoğlu
Dr.Yusuf Yazıcıoğlu Enfeksiyon Hastalıkları
Emniyet OSGB Genel Müdürü


Merhaba;
İş sağlığı ve güvenliği kısaca, çalışanların ve çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olması için yapılan sistemli çalışmalardır.
İş verenler eğer, iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle kaybettikleri ekonomik değerleri hesaplayabilseler ya da bu işin önemini kavrayabilseler gündemlerinin ön sıralarına bu konuyu alabileceklerdir. Halen Türkiye’de işletme sahiplerinin iş sağlığı ve güvenliği sebebiyle kaybettikleri ekonomik miktarın nasıl hesaplandığına ilişkin bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Ancak, ILO ve SGK verilerinden hareketle işletmelerin yıllık hasılatlarının ortalama % 5-8 arasında bir rakamın kaybedildiği şeklindedir. 2011 yılı verilerine göre “Türkiye’de her gün 172 iş kazası meydana geliyor, bu kazalarda her gün 4 kişi ölüyor, 6 kişi ise sürekli iş göremez hale geliyor. Bu kazalar ülkemizde 1 milyar 220 milyon lira görünür bir maliyet açmış. 7 milyar lira ise görünmez maliyet var. Görünmez maliyette ise iş günü ve iş gücü kaybı, mahkeme masrafları, şirketlerin itibar kaybı ve fazla mesai harcaması gibi faktörler bulunuyor.
Aslında, gerek AB direktifleri gerekse yürürlükteki iş mevzuatına göre işletme sahipleri eğer isterlerse kendi personelleri vasıtasıyla bu hizmetleri yapabileceklerdir. Ancak, aynı mevzuat bu hizmetlerin dışarıdan uzman kuruluşlardan da alınarak yerine getirilebileceğini seçenek olarak sunmuştur. Ülkemizde son 4 yılda işletme sahipleri İSG hizmetlerini dışarıdan alma yöntemini seçmişlerdir. Son çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da ihmali olan kişi ve hizmet veren kuruluşlara önemli yaptırımlar getirmektedir.

Emniyet OSGB(Ortak sağlık güvenlik birimi) olarak yeni çıkan yasa ile birlikte tüm işverenlerin yasal düzenleme konusunda bilgi sahibi olması, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda destek vererek yanınızda olmaya talibiz..
İş verenlerimizin yeni İSG kanunu yüzünden idari para cezaları ile karşılaşmamaları, işletme verimliliğinin artırılması, iş kazası ve meslek hastalıkları yüzünden maddi kayıplara uğramaması için yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesi önem arz etmektedir. 
15 yıllık sağlık hizmeti deneyimi olan ÖZEL KOCAELİ TIP MERKEZİ’nin yan kuruluşu olarak hizmete giren biz EMNİYET OSGB AİLESİ iş yerlerindeki tüm güvenlik tedbirlerinin alınması, iş verenlerin ve çalışanların iş güvenliği kapsamında huzurlu çalışma ortamında işlerini sürdürmeleri adına sizlerin güvenlik ve sağlık partneri olarak yanınızdayız.
İş verenler ne yapmalı?
Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01.01.2013 günü yürürlüğe girdi. Bu kanunun sadece 50 çalışanın altında olması şartıyla tehlike sınıfları göz önüne alınarak kademeli geçişi söz konusudur. 30.06.2014 tarihinde ise tüm ülke, tüm çalışanlar ve tüm işyerleri kapsama gitmektedir. Bu nedenle, kanun ve ilgili yönetmeliklerin kısa yorumu aşağıdaki şekilde sıralanmış ve iş verenlerin neler yapması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre;
çok tehlikeli işler

Tehlike Sınıfını Belirleme:
a)SGK sicil numarası ile tehlike sınıfının hangisi olduğu tespit edilmelidir.

b) 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği ” ne bakılarak bu durum tespit edilmelidir.

c)Elde edilen bu bilgi, iş yerinde çalıştırılacak iş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi  ve iş güvenliği uzmanının en az çalışma süresini belirlemek içindir. Ödenecek sigorta primleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Zira 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinde yapılan değişiklikle 01.09.2013 tarihinden itibaren bütün iş verenler kısa vadeli sigorta primlerini %2 olarak ödeyeceklerdir.(mad:9)
İş Yerleri Tehlike Olarak Üçe Ayrılıyor
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası, işyerlerini üçe ayırıyor, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli ve bu sınıflandırmayla ilgili “Tehlike sınıfları tebliği” 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tehlike sınıfları tebliği iş yerlerinin SGK’da ki iş yeri NACE kodlarına göre sınıflandırılarak belirlenmiştir.
01.01.2013 tarihi itibari ile 50 veya daha çok işçi çalıştıran “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli” iş yerleri için yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.*Çok Tehlikeli İş Yerleri Örnekleri; İnşaat firmaları, Akaryakıt istasyonları, Kuru Temizleme firmaları, Akaryakıt taşımacılığı, Haşerat ve Fare gibi zararlı hayvanların kontrol hizmetleri.*Tehlikeli İş Yerleri Örnekleri; Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj, Makine parçası imalatı, Tıp merkezleri, Oto Bakım ve onarım servisleri
01.07.2013 tarihi itibari ile 50 den az işçi çalıştıran “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli” iş yerleri için yürürlüğe girecek. Bu iş yeri işverenleri iş yerlerinde ya tam zamanlı yada kısmi zamanlı İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı işe alacak veya ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ’ den (OSGB) fatura mukabili bu işi satın alacak. 01.07.2014 tarihi itibari ile kamu işyerlerinin tümünde, özel sektörde az tehlikeli tüm iş yerlerinde devreye girecek.çok tehlikeli işler
*Az Tehlikeli İş Yerleri Örnekleri; Restoran, kafe, eczane, otel ve konaklama merkezleri, öğrenci yurtları
Çalışan Temsilcisi Seçme veya Görevlendirme:
İki ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılma, çalışmaları izleme, tekliflerde bulunma ve çalışanları temsil etmeye yetkili seçilmiş ya da atanmış kişi (mad: 3/c ve 20, ihlalin cezası: 1.078 TL)

Destek Elemanı Görevlendirme:
Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında özel olarak görevlendirilmiş, uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi (mad: 3/ç ve 16/2-c ihlalin cezası 1.078 TL)
Çalışanların Eğitimi:
İş yeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerleri personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir. Tüm iş yerleri için 01.01.2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. (mad: 17/1, ihlalin cezası 1.078 TL/işçi)

Acil Durum Planlarının Hazırlanması:
İş yeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerleri Acil Durum Planı Hazırlamalı, Acil durum ekiplerini belirlemeli ve eğitimleri vermelidir. Tüm işyerleri için 01.01.2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. (Mad:11, ihlalin cezası 1.078 TL, devam eden her ay için 1.078 TL)

Risk Değerlendirmesi Yapma veya Yaptırma:
İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerleri risk değerlendirmesi yapmak ya da yaptırmak zorundadır. Tüm işyerleri için 01.01.2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. (mad:10, ihlalin cezası 3.234 TL devam eden her ay için 4.851 TL)

Çalışanların Sağlık Gözetimi:
Çalışanların işe ilk girişlerinde ve iş değişikliğinde sağlık muayenesinin yapılması gerekmektedir. (mad:15, ihlalin cezası 1.078 TL)

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme:
01.01.2013 tarihi itibari ile 50 ve üzerinde işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa sahip iş yerleri,
01.07.2013 tarihi itibari ile 50’nin altında işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa sahip iş yerleri,
01.07.2014 tarihi itibari ile tüm iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşları işyerinin tehlike sınıfa göre uygun sertifikalı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir. (mad:6, ihlalin cezası 5.390 TL, devam eden her ay için 5.390 TL)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma:
Sektör ve tehlike sınıfı ayrımı yapılmaksızın 50 ve daha fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde bir kurul oluşturulmalıdır. (mad:22 ihlalin cezası 2.156 TL)

İş yeri Hekimi Görevlendirme:
01.01.2013 tarihi itibari ile 50 ve üzerinde işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa sahip iş yerleri,
01.07.2013 tarihi itibari ile 50’nin altında işçi çalıştıran tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa sahip iş yerleri,
01.07.2014 tarihi itibari ile tüm iş yerleri, kamu kurum ve kuruluşları işyeri hekimi görevlendirmelidir.
(mad:6, ihlalin cezası 5.390 TL devam eden her ay için 5.390 TL)

Mesleki Eğitim Aldırma:
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim alınmalıdır. (mad:17/3 ihlalin cezası 1.078 TL/işçi)

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi:
İş kazası ve meslek hastalıklarının kaydı tutulmalıdır. (mad:14/1 ihlalin cezası 1.617 TL) SGK’ya bildirim ise üç iş gününde yapılmalıdır.(mad:14/2 ihlalin cezası 2.156 TL)

Güvenli Raporu veya Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi Hazırlama:


Büyük Petro kimya tesisleri kastedilmektedir. (mad:29, ihlalin cezası 53.900 TL, devam eden her ay için 86.240 TL)

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Neden Evlenemiyorum? Evlenmek İstiyorum Ama Olmuyor!

Boyun düzleşmesi Nasıl Geçer? Boyun Düzleşmesinden Kurtulmak!

Latin ya da İspanyol Dansları